administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Statut Opštine

STATUT O P Š T I N E BOSANSKO GRAHOVO

NACRT Opšinsko vijeće Bos. Grahovo , na __________________ sjednici održanoj ______________ godine , na osnovu člana VI ( 2,4 ) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ( « Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine « , br. 1/94 i 13/97 ) člana 62 Ustava Hercegbosanske županije prečišćen tekst ( « Narodne novine Hercegbosanske županije « br. 3/96 ) , člana 6. Zakona o osnovama lokalne samouprava ( « Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine « , br. 6/95 ) i člana 4. Zakona o lokalnoj samoupravi prečišćen tekst ( « Narodne novine Hercegbosanske županije « , br. 4/98 ) d o n i j e l o j e

I – OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Statutom , u skladu sa ustavom i zakonom , uređuje se organizacija Opštine Bosansko Grahovo , njene nadležnosti , struktura vlasti , ostvarivanje lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Opštine Bosansko Grahovo .

 

Član 2.

 

Područje opštine Bosansko Grahovo određuje se Zakonom .

 

Promjene granice opštine Bosansko Grahovo mogu biti izvršene u skladu sa Zakonom , uz predhodnu saglasnost Opštinskog vijeća .

 

Član 3.

 

Službeni naziv Opštine je : Opština /Općina Bosansko Grahovo .

 

Član 4.

 

Opština Bosansko Grahovo ( u daljem tekstu opština ) je pravno lice , sa pravima i obavezama utvrđenim Ustavom , Zakonom i ovim Statutom .

 

Član 5.

 

Službeni jezici u Opštini su srpski , hrvatski i bosanski jezik .

 

Član 6.

 

Opština Bosansko Grahovo ima grb , zastavu , pečat i druga obilježja .

Sadržaj i oblik grba i zastave , pečata i drugih obilježja , njihovu izradu i korištenje utvrđuje Opštinsko vijeće posebnom odlukom.

Obilježja opštine Bosansko Grahovo trebaju simbolizirati jednakopravnost naroda i polova , kultura , istorije i tradicije naroda koji čine stanovinštvo opštine , a u skladno sa ustavom i zakonom .

 

Član 7.

 

Opština Bosansko Grahovo ima dan Opštine .

Dan Opštine Bosansko Grahovo bi će utvrđen posebnom Odlukom Opštinskog vijeća , poštujući načelo nediskriminacije po nacionalnom , vjerskom , kulturnom i istorijskom osnovu .

Dan opštine ne može biti proglašen datum iz perioda 1991. – 1995. godine .

Nagrada Opštine Bosansko Grahovo i druga javna priznanja dodjeljuju se na Dan opštine Bosansko Grahovo.

 

Član 8.

 

Opštinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i drugim pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima privrednog , društvenog , kulturnog i sportskog života od značaja za opštinu .

Nagrada opštine Bosansko Grahovo najviši je oblik javnog priznanja opštine za postignute uspjehe na područjima iz prvog stavka ovog člana .
Nagrada opštine Bosansko Grahovo i druga javna priznanja dodjeljuju se pod uslovima i na način propisan posebnom odlukom .

 

Član 9.

 

Opštinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom opštine Bosansko Grahovo osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za opštinu .
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja opštine .

 

Član 10.

 

Opština može ostvarivati saradnju sa drugim opštinama i gradovima , radi ostvarivanja zajedničkog interesa.

Opština može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i sarađivati sa odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.

 

Član 11.

 

Ostvarujući zajednički interes u ostvarivanju privrednog , kulturnog i društvenog razvoja , opštine Bosansko Grahovo uspostavlja i održava saradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu .
Kada opština ocjeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavu i saradnju i mogućnosti za njezin razvoj može sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o saradnji i međusobnim odnosima .
Pod uslovima i na način utvrđen zakonom Opština može uspostaviti i ostvarivati saradnju s međunarodnim organizacijama , te pristupiti međunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave .

 

Član 12.

 

Opština može odlukom Opštinskog vijeća proglasiti prijateljskim gradom pojedini grad radi njegovog udjela u ostvarivanju i razvoju međusobnih odnosa kojima se ostvaruje prijateljstvo među narodima i podstiče razvoj opštine , županije , Federacije Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina .

 

Član 13.

 

Opština u postupku pripremanja i donošenja odluka , drugih opštih akata , zakona i drugih propisa na nivou Hercegbosanske županije , a kojega se neposredno tiče , daje inicijative , mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu .
Inicijative , mišljenja i prijedlozi iz predhodnog stavka u ime opštine mogu podnositi : Opštinsko vijeće , Predsjednik Opštinskog vijeća , Načelnik opštine i direktno nadležnom tijelu i posredno putem odbornika i zastupnika .

 

II - DJELOKRUG OPŠTINE

 

 1. Samoupravni djelokrug opštine

 

Član 14.

 

Opština u okviru samoupravnog djelokruga , u skladu sa ustavom i zakonom , naročito :

 1. Osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljedno poštovanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda ;
 2. Osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci , obrazovanju i odgoju , radu i zapošljavanju , socijalnoj zaštiti , kulturi , fizičkoj kulturi , sportu i zaštiti i unapređenju životne okoline ;
 3. Osigurava uslove za razvoj privrede od značaja za Opštinu ;
 4. Vodi urbanističko – stambenu politiku od značaja za Opštinu i njen razvoj ;
 5. Upravlja opštinskom imovinom ;
 6. Osigurava obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti ;
 7. Osigurava i razvija lokalnu infrastrukturu ;
 8. Osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica ;
 9. Vodi brigu o turističkim resursima opštine ;
 10. Uređuje i stvara uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorijama ;
 11. Osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave ;
 12. Osniva javne ustanove i druga pravna lica od interesa za opštinu ;
 13. Osigurava javni red i mir ;
 14. Obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga Opštine kao i prenesene upravne poslove ;
 15. Zaštita biljnog i životinjskog resursa na teritoriji opštine ;
 16. Obavlja i druge poslove koji su od značaja za Opštinu koji su utvrđeni ustavom i zakonom

 

 1. Organi opštinske vlasti

Opštinsko vijeće

 

Član 15.

 

Opštinsko vijeće je predstavničko tijelo građana opštine , koje funkciju vlasti vrši u skladu sa ustavom , zakonom i ovim Statutom .

 

Član 16.

 

Opštinsko vijeće broji 15 odbornika .
Izbor odbornika Opštinskog vijeća vrši se na način i po postupku utvrđenom izbornim Zakonom .

 

Član 17.

 

Opštinsko vijeće :

 

 1. Utvrđuje opštinsku politiku i prati njeno ostvarivanje ;
 2. Priprema i donosi Statut opštine i Poslovnik o radu Opštinskog vijeća ( u daljem tekstu Poslovnik ) , donosi odluke , druge propise i opšte akte i daje njihovo tumačenje ;
 3. Bira i smjenjuje Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća i njegovog zamjenika , kao i članove radnih tijela Opštinskog vijeća ;
 4. Donosi budžet i usvaja izvještaje o izvršenju budžeta , donosi propise o opštinskim taksama i porezima na drugi način osigurava potrebna finansijska sredstva u skladu sa zakonom ;
 5. Upravlja imovinom opštine i odlučuje o njenom sticanju i raspolaganju ;
 6. Obrazuje organe , državna i radna tijela i službe , utvrđuje njihovu nadležnost i sastav ;
 7. Osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje djelatnosti od interesa za Opštinu ;
 8. Raspisuje referendum ;
 9. Raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Opštine ;
 10. Vrši nadzor nad radom organa i službi Opštine , kao i javnih institucija koje osniva ;
 11. Vrši uvid u rad institucija koje svoje funkcije obavljaju na području i za potrebe Opštine i predlaže mjere za unapređenje rada ;
 12. Obrazuje organ koji u drugom stepenu rješava po žalbi protiv prvostepenih rješenja Opštinskog načelnika , donesenih na osnovu Statuta ili propisa Opštinskog vijeća ;
 13. Donosi odluku o osnivanju i ukidanju mjesne zajednice i donosi pravila mjesne zajednice ;
 14. Pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa ;
 15. Donosi odluke o opštinskim priznanjima i nagradama ;
 16. Donosi odluku za davanje i izmjenu naziva ulica , trgova , mostova i drugo ;
 17. Vrši poslove utvrđene zakonom , drugim propisima i ovim Statutom.

Član 18.

 

Organizacija i način rada Opštinskog vijeća detaljnije se utvrđuje Poslovnikom.

 

Član 19.

 

Rad Opštinskog vijeća je javan .

Građani imaju pravo prisustva sjednicama Opštinskog vijeća poštujući procedure o prisustvu koje propiše Opštinsko vijeće svojim Poslovnikom o radu .

Predstavnici udruga , fondacija , interesnih skupina i institucija imaju pravo da budu saslušani pred Opštinskom vijećem ili njegovim radnim tijelom u slučaju razmatranja pitanja koje ih se neposredno tiče , a prema proceduri o učešću građana u radu Opštinskog vijeća koje propiše Opštinsko vijeće svojim Poslovnikom o radu .

Izuzetno , Opštinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti .

Opštinsko vijeće ima pravo da zatvori svoje sjednice za javnost u slučajevima razmatranja poslovne tajne bitne za rad institucija opštinskih vlasti , kao i slučajevima razmatranja neriješenih pitanja koja se tiču digniteta i integriteta članova Opštinskog vijeća , Opštinskog načelnika , Opštinskih dužnosnika i zaposlenika.

U slučajevima zatvaranja sjednice Opštinskog vijeća za javnost Opštinskog vijeće je dužno o tome obavijestiti javnost uz obrazloženje .

 

Član 20.

 

Opštinsko vijeće donosi Statut dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja odbornika , na način koji je regulisan Poslovnikom .
Ostale odluke Opštinsko vijeće donosi većinom glasova ukupnog broja odbornika , ukoliko ,
Statutom , Poslovnikom , zakonima i ustavima kantona i FBiH nije propisano drugačije odlučivanje .

 

Član 21.

 

Prva sjednica Opštinskog vijeća , u novom sazivu , biće održana najkasnije trideset dana nakon objavljivanja rezultata izbora .

 

Član 22.

 

Prvu sjednicu Opštinskog vijeća u novim sazivu , saziva predsjedavajući predhodnog saziva Opštinskog vijeća i njome predsjedava do izbora novog predsjedavajućeg Opštinskog vijeća .

Ako predsjedavajući Opštinskog vijeća predhodnog saziva ili njegov zamjenik na sazove konstitutivnu sjednicu u roku iz predhodnog člana , sjednicu će sazvati najstariji vijećnik novog saziva .

 

 

Član 23.

 

Na prvoj sjednici Opštinskog vijeća , većinom glasova ukupnog broja odbornika vrši se izbor : Komisije za izbor i imenovanja , Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Opštinskog vijeća .

 

Član 24.

 

Predsjedavajući predstavlja Opštinsko vijeće i predsjedava sjednicama Opštinskog vijeća .

Mandat predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Opštinskog vijeća traje do isteka mandata odbornika .
Posebnom Odlukom Opštinskog vijeća utvrđuju se funkcije , odnosno broj funkcionera u OV koji će svoje funkcije obavljati profesionalno .

 

Član 25.

 

 

Predsjedavajući Opštinskog vijeća , njegov zamjenik mogu podnijeti ostavku , odnosno mogu biti razriješeni ili smijenjeni prije isteka mandata Odlukom Opštinskog vijeća , koja je donesena nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja odbornika .

 

Član 26.

 

Opštinsko vijeće može obrazovati komisije , savjete , odbore , radne grupe i druga stalna i povremena radna tijela , čiji se sastav , djelokrug i način rada utvrđuje Poslovnikom , odnosno Odlukom o osnivanju .

 

Član 27.

 

Članovi radnih tijela Opštinskog vijeća imaju pravo na naknadu i druga prava utvrđena Odlukom Opštinskog vijeća u skladu sa zakonom.

 

Opštinski načelnik

Član 28.

 

Opštinski načelnik je izvršno – upravni organ Opštine koji se bira u skladu sa izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine .

 

Član 29 .

 

Opštinski načelnik obavlja dužnost za vrijeme mandata na koji je izabran u skladu sa izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine .

Opštinski načelnik može podnijeti ostavku .

Opštinski načelnik može biti razriješen ili smijenjen prije isteka mandata na način propisan izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine .

Opštinski načelnik ostaje na funkciji do izbora novog Opštinskog načelnika , a obavezan je izvršiti primopredaju dužnosti na način i pod uslovima utvrđenim Poslovnikom .

 

Član 30.

 

Ukoliko mjesto Opštinskog načelnika ostaje upražnjeno , izbor novog Opštinskog načelnika izvršit će se u skladu sa izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine .
Do izbora novog načelnika , dužnost načelnika obavljat će dotadašnji Opštinski načelnik .

 

 

Član 31.

 

Opštinski načelnik , kao izvršno – upravni organ Opštine , u skladu sa ustavom , zakonom i ovim Statutom obavlja poslove lokalne samouprave , poslove uprave iz djelokruga Opštine , kao i prenesene poslove Kantonalne uprave a naročito :

 1. Predstavlja i zastupa Opštinu u skladu sa ustavom , zakonom i Statutom ;
 2. Utvrđuje prijedlog budžeta , Odluke i druge propise Opštinskog vijeća ;
 3. Zaključuje ugovore u ime Opštine u skladu sa opštim i pojedinačnim aktima Opštinskog vijeća ;
 4. Donosi opšte i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti ;
 5. Obrazuje stalne i povremene komisije ili radne grupe ;
 6. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom , drugim propisima , ovim Statutom i aktima Opštinskog vijeća ;

 


Član 32.

 

Poslove iz predhodnog člana Opštinski načelnik vrši samostalno i putem službi za upravu u sastavu Jedinstvenog opštinskog organa uprave i ostalih opštinskih službi .

 

Sudska vlast

Član 33.

 

Sudsku vlast u opštini vrši Zajednički Opštinski sud u Livnu .

Opštinski odbornik

 

Član 34.

 

Opštinski odbornik ( u daljem tekstu odbornik ) je predstavnik građana u Opštinskom vijeću , izabran neposrednim i tajnim glasanjem , sa mandatom , pravima i obavezama propisanim ustavom , zakonom i ovim Statutom.

 

Član 35.

 

Odbornik vrši svoju dužnost prema svom slobodnom uvjerenju .

Odbornik se u javnom životu , treba ponašati na primjeran i etičan način , te obavljati svoj dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit građana i opštine .

 

Član 36.

 

 

U vršenju svoje dužnosti u okviru lokalne samouprave , odbornik naročito :

 1. Sudjeluje u donošenju odluka iz nadležnosti Opštinskog vijeća i doprinosi kreiranju i provođenju opštinske politike kroz izvršavanje zakona , drugih propisa i opštih akata ;
 2. Pokreće rasprave i daje inicijativu za razmatranje i rješavanje pitanja iz nadležnosti Opštinskog vijeća ;
 3. Predlaže donošenje odluka iz nadležnosti Opštinskog vijeća ;
 4. Postavlja odbornička pitanja o ostvarivanju i zaštiti prava građana u sprovođenju zakona i drugih propisa , te zakonitosti rada i postupanja organa uprave , odnosno institucija koje imaju javna ovlaštenja ;
 5. Brine se o ostvarivanju potreba građana , mjesnih zajednica i opštine .

 

 

Član 37.

 

Odbornik ima pravo na naknadu za rad i druga prava za vrijeme vršenja funkcije odbornika .
O pravim odbornika iz predhodnog stava , odlučuje Opštinsko vijeće .

Radna tijela

Član 38.

 

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja , te priprema i podnošenje odgovarajućih prijedloga za praćenje i provođenje utvrđene politike i praćenje izvršenja odluka i opštih akata Opštinskog vijeća , za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja , za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Opštinskog vijeća , te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Opštinsko vijeće , Opštinsko vijeće osniva svoja radna tijela .

Opštinsko vijeće može osnovati stalna , povremena i privremena radna tijela .

Član 39.

 

 

Stalna radna tijela Opštinskog vijeća su :

 1. Komisija za statutarna pitanja , Poslovnik i propise
 2. Komisija za budžet , finansije i društveni nadzor
 3. Komisija za mjesne zajednice , nevladine organizacije i pitanja mladih
 4. Komisija za izbor i imenovanja

Djelokrug rada , ovlaštenja , sastav stalnih radnih tijela , te druga pitanja u vezi sa njihovim radom utvrđuju se Poslovnikom o radu Opštinskog vijeća .

Član 40.

Povremena i privremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom kojom se određuje njihov naziv , djelokrug rada , ovlaštenja i sastav .

Povremena radna tijela imaju stalno članstvo , a sastaju se po potrebi .

 

Za specijalne potrebe u svom radu Opštinsko vijeće može formirati privremene komisije čiju nadležnost , dužinu mandata i članove određuje u trenutku odluke o osnivanju . Privremene komisije ne mogu imati mandat duži od godinu dana .

 

3. Organizacija opštinske uprave

 

Član 41.

 

 

Opštinska uprava organizuje se kao jedinstveni opštinski organ uprave Opštine Bosansko Grahovo u okviru kojeg se obavljaju poslovi lokalne samouprave i upravni poslovi iz samoupravnog djelokruga opštine , kao i poslovi Kantonalne uprave preneseni na opštinu .

 

Član 42.

 

Jedinstveni opštinski organ uprave Opštine Bosansko Grahovo .

Za obavljanje poslova iz nadležnosti opštinskog organa uprave , poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelovanja opštine , kao i prenesenih poslova županijske uprave , Opštinski načelnik organizuje opštinske službe za upravu .
Opštinski načelnik sa službama za upravu obavlja poslove uprave iz samoupravnog djelokruga opštine i poslova županijske uprave koji su županijskim zakonom preneseni na opštinu u okviru jedinstvenog opštinskog organa uprave .
Opštinski načelnik obavezan je organizovati službe za upravu za obavljanje prenesenih poslova županijske uprave i poslova iz samoupravnog djelokruga opštine u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad uprave .

predhodnog člana , sjednicu će sazvati najstariji vijećnik novog saziva .Opštinski organi uprave su opštinske službe za upravu a koje se osnivaju u okviru jedinstvenog opštinskog organa uprave .
Opštinski organi uprave i opštinske upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrđuje se odlukom Opštinskog vijeća o organizaciji i djelokrugu opštinskih organa uprave i upravnih organizacija u skladu sa zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH i odgovarajućim zakonima kantona .
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji opštinskih odjela i službi za upravu uređuje se njihov djelokrug rada , način rukovođenja , broj službenika odnosno namještenika i uslovi za obavljanje tih poslova .

Pravilnik iz predhodnog stavka donosi Opštinski načelnik uz saglasnost Opštinskog vijeća .

 

 

 1. Finansiranje i imovina opštine

 

Član 43.

 

Finansiranje opštine vrši se iz poreza , taksi , prihoda od pokretnih i nepokretnih stvari , koncesija , dotacija , naknada , zaduživanja kod banaka i drugih finansijskih organizacija , donacija i drugih prihoda utvrđenih zakonom i drugim propisima .

Opština može radi zadovoljavanja potreba građana prikupljati sredstva samodoprinosi , na osnovu neposrednog izjašnjavanja građana u skladu sa zakonom , odnosno ovim Statutom.

Odluku o pokretanju postupka prikupljanja sredstava od građana donose građani na referendumu koji se raspisuje na prijedlog Opštinskog vijeća .

 

 

Član 44.

 

Ostvarenim prihodima Općina / Opština samostalno raspolaže kroz budžet koji donosi Opštinsko vijeće u skladu sa zakonom i drugim propisima .

 

Član 45.

 

Imovinu opštine čine stvari , prava i novčana sredstva .

Imovinom opštine upravlja i raspolaže Opštinsko vijeće na način i pod uslovima propisanim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona .

5.Propisi i drugi akti opštine

 

Član 46.

 

Opštinsko vijeće donosi propise : Statut , budžet , odluke , pravila , pravilnike i Poslovnik o radu Opštinskog vijeća .

Opštinsko vijeće donosi slijedeće akte : odluke , rješenja , zaključke i druge akte .

Poslovnikom o radu Opštinskog vijeća utvrđuje se postupak donošenja propisa i akata Opštinskog vijeća .

Član 47.

 

Opštinski načelnik u izvršavanju propisa i opštih akata iz samoupravnog djelokruga opštine , donosi propise : uredbe , naredbe , pravilnike , uputstva i druge propise .

Opštinski načelnik donosi slijedeće akte : odluke , rješenja , zaključke , naredbe i druge akte .

 

 

Član 48.

 

Akti organa i tijela Opštinskog vijeća su rješenja i zaključci .
Protiv prvostepenih akata Opštinskog načelnika i organa i tijela Opštinskog vijeća , donesenih na osnovu propisa Opštinskog vijeća i Opštinskog načelnika , u drugom stepenu po žalbi , rješava drugostepeni organ za žalbe , kojeg obrazuje Opštinsko vijeće .
Pri donošenju rješenja i drugih akata iz predhodnog stava primjenjuju se pravila upravnog postupka, utvrđena Zakonom o upravnom postupku .

 

Član 49.

 

Pri donošenju rješenja i drugih akata Opštinskog vijeća , Opštinskog načelnika i organa i tijela Opštinskog vijeća primjenjuju se pravila upravnog postupka utvrđena Zakonom o upravnom postupku .

 

Član 50.

 

Protiv prvostepenih akata Opštinskog vijeća nije dopuštena žalba , ali se neposredno može pokrenuti upravni spor.

 

6.Mjesna zajednica

Član 51.

 

Mjesnu zajednicu , kao oblik učestvovanja građana u odlučivanju o poslovima od neposrednog interesa građana , osniva Opštinsko vijeće .

Odlukom o osnivanju Mjesne zajednice utvrđuje se naziv , sjedište , teritorija , mjesna područja mjesne zajednice i druga pitanja .

Član 52.

 

Mjesno područje je teritorijalno određen dio mjesne zajednice , koji čini jednu ili više međusobno povezanih naseljenih mjesta , odnosno naselja ili dio naseljenog mjesta koji čini zasebnu cjelinu .

 

 

Član 53.

 

Mjesna zajednica se osniva na način i po postupku utvrđenim zakonom , ovim Statutom i Pravilima Mjesne zajednice .

Inicijativu za osnivanje Mjesne zajednice mogu pokrenuti građani , organizacije i udruženja građana sa područja za koje se predlaže osnivanje Mjesne zajednice , odbornici Opštinskog vijeća i Opštinski načelnik .

 

Član 54.

Postupak osnivanja i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Mjesne zajednice i njenih organa , uređuje se Pravilima Mjesne zajednice .

 

7.Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

 

Član 55.

 

Građani na teritoriji opštine , mogu neposredno da učestvuju u odlučivanju o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Opštine :

 1. Referendumom
 2. Mjesnim zborom građana
 3. Građanskom inicijativom
 4. Drugim oblicima .

 

REFERENDUM

Član 56.

 

Opštinsko vijeće raspisuje referendum radi odlučivanja o promjeni granica opštine , a može donijeti odluku o raspisivanju referenduma o određenim pitanjima iz svoje nadležnosti , kao i inicijativama za donošenje , izmjene i dopune zakona i prostornih planova . Opštinsko vijeće će raspisati referendum za donošenje odluke o neposrednom ubiranju sredstava od građana .

Pravo na odlučivanje na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području opštine i koji su upisani u birački spisak .

Postupak održavanja referenduma propisuje Opštinsko vijeće , Odlukom o raspisivanju referenduma u skladu sa zakonom .

 

Član 57.

 

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma mogu podnijeti :

 1. Jedna trećina odbornika Opštinskog vijeća ,
 2. Opštinski načelnik ,
 3. Jedna petina Mjesnih zajednica , o čemu odluku donose savjeti mjesnih zajednica .

 

MJESNI ZBOR GRAĐANA

 

Član 58.

 

Na mjesnim zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Opštine , te predlagati način rješavanja određenog pitanja , odnosno donošenja akata iz djelokruga Opštinskog vijeća .

Mjesni zbor građana se održava za mjesno područje .

Građani na mjesnom zboru mogu inicirati i organizovanje poslova koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe života i rada građana kao što su :

 1. Izgradnja i održavanje puteva , kanalizacije , vodovoda i drugih komunalnih potreba i infrastrukture ;
 2. Uređenje naselja , izgradnju i uređenje parkova , nasada , dječijih igrališta , sportskih i drugih objekata ;
 3. Zaštita okoliša i slično .

 

 

GRAĐANSKA INICIJATIVA

Član 59.

 

Građani mogu Opštinskom vijeću uputiti inicijativu za donošenje propisa i drugih akata , u cilju rješavanja određenog pitanja .
Ukoliko su za realizaciju građanske inicijative potrebna sredstva , inicijativa mora sadržavati prijedlog načina njihovog obezbjeđivanja .

Opštinsko vijeće je dužno razmotriti građansku inicijativu koju je svojim potpisom podržalo najmanje 50 građana .

Ukoliko Opštinsko vijeće ne prihvati inicijativu birača iz predhodnog stava , najmanje pet stotina građana upisanih u birački spisak svojim potpisima , mogu pokrenuti inicijativu za izjašnjavanje građana referendumom o toj inicijativi .
Ukoliko Opštinsko vijeće ne prihvati inicijativu birača iz predhodnog stava , na zahtjev potpisan od najmanje 25 % građana upisanih u birački spisak , Opštinsko vijeće je dužno raspisati referendum .

 

SLOBODNI OBLICI UDRUŽIVANJA

 

Član 60.

 

Opština afirmiše društvene inicijative i aktivnosti na polju razvoja civilnog društva , socijalne brige , očuvanja okoline , kulturne i umjetničke baštine preko organizacija i udruženja građana , čiji su ciljevi humanitarnog , obrazovnog , naučnog , sportskog , rekreativnog , kulturnog i vjerskog karaktera .

Opština pridaje važnost konsultacijama sa stranim državljanima , sa boravištem na njenoj teritoriji i afirmiše njihovo aktivno učestvovanje u izgradnji ekonomskog , kulturnog i socijalnog života građana opštine .

Dajući značaj navedenim oblicima udruživanja građana , Opština obezbjeđuje :

 1. Informacije i pristup administrativnim procedurama ,
 2. Pristup strukturama i opštinskim uslugama , prezentaciju projekata ili dokumentovanje drugih aktivnosti ,
 3. Prezentiranje Opštinskom načelniku i Opštinskom vijeću prijedloge , primjedbe i sugestije .

 

 

8.Promjene Statuta

 

Član 61.

 

Promjene Statuta vrše se putem amandmana .

Prijedlog za pokretanje postupka za promjene Statuta može podnijeti jedna trećina odbornika Opštinskog vijeća , Opštinski načelnik i Komisija za statut i propise .

Prijedlog iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložen , a podnosi se predsjedavajućem Opštinskog vijeća u pismenoj formi .

 

Član 62.

 

Prihvaćeni prijedlog za promjenu Statuta dostavlja se odbornicima Opštinskog vijeća , savjetima Mjesnih zajednica , parlamentarnim strankama zastupljenim u Opštinskom vijeću , udruženjima građana koja djeluju na području opštine , radi vođenja javne rasprave o predloženim promjenama i davanja primjedbi i prijedloga.

 

Ako se ne prihvati prijedlog za promjene Statuta , isti prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red sjednice Opštinskog vijeća prije isteka tri mjeseca .

Promjena Statuta je usvojena , ako se za istu izjasni dvije trećine odbornika Opštinskog vijeća .

Promjena Statuta vrši se Odlukom Opštinskog vijeća .

 

Član 63.

 

O prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na sjednici Opštinskog vijeća .

 

 

 

 

 

III Prelazne i završne odredbe

 

Član 64.

 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da vrijedi Statut Opštine Bosansko Grahovo br. 01-05/98 od 11.08.1998.godine .

 

Član 65.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja i objavljuje se u « Službenom glasniku « Opštine Bosansko Grahovo .

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Opštinskog vijeća
___________________________
Kovačević Dragiša


Broj : ________________

 

Dana : _______________