administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za imenovanje predsjednika i člana OIK_a

2.2.2021

Javni oglas za imenovanje Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
Opštinsko vijeće
Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 57/17, 60/17 i 10/18) i člana 1.Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo objavljuje
JAVNI OGLAS
za imenovanje Predsjednika OIK i člana Opštinske izborne komisije Bosansko Grahovo
I
Objavljuje se javni oglas za imenovanje Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije.
Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije imenuje Opštinsko vijeće, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina, od dana imenovanja.
Kandidat za Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije treba ispunjavati
sljedeće opšte uslove:
1. da je osoba sa pravom glasa;
2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.
II
(1) Pored uslova iz tačke I ovog oglasa, osoba koja je kandidat za Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
a) da ima prebivalište na području opštine Bosansko Grahovo;
b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.
(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornoj komisiji i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
(3) Izuzetno od odredbi tačke a) iz stava 2. ovog člana, Predsjednik i član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivališem u opštini Bosansko Grahovo koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom
(4) Izuzetno od odredbi tačke II (1) c), Predsjednik i član izborne komisije može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS, bez izbornog iskustva navedenog u tačci II, stav 2.
III
(1) Sastav općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.
(2) U sastavu izborne komisije nastojaće se obezbijediti zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.
IV
U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Opštinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
V
Član Opštinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.
VI
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. kraću biografiju;
2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora;
4. ovjerenu fotokopiju lične karte;
5. uvjerenje o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca;
6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona BiH);
7. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata – imenovanog člana izborne komisije sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH, svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa;
8. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za Predsjednika i člana Opštinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.
9. popunjen Upitnik o podacima kandidata – imenovanog člana izborne komisije.
VII
Ovaj javni oglas će se objaviti, na web stranici Opštine Bosansko Grahovo (www.bosanskograhovo.ba) i oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.
Obrasci izjava iz tačke VI, pod rednim brojem 6., 7. i 8. te Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Opštine Bosansko Grahovo.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Prijavu na ovaj javni oglas dostaviti preporučeno poštom, ili na protokol Opštine, u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE – NE OTVARAJ“
na slijedeću adresu:
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Ulica VOJISLAVA IVETIĆA 2, Bosansko Grahovo
Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa. Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Opštinskom vijeću.
Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

OPŠTINSKO VIJEĆE


[ Nazad ]