administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Oglas za prijem pripravnika

23.3.2021

Oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijemeBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj: 02-30-324/21
Dana:22.03.2021. godine

Na osnovu člana 97. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tjelima državne službe Hercegbosanskoj županiji, („Narodne novine HBŽ“ broj : 1/14 i 5/16 ) a u skladu sa članom 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog opštinskog organa uprave Opštine Bosansko Grahovo Opštinski načelnik Bosanskog Grahova, r a s p i s u j e


O G L A S
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

I. Naziv pozicije

• Pripravnik – SSS IV stepen, gimnazija - opšti smjer

II. Opšti uslovi:
Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene članom 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe HBŽ i to:
• Da je državljani BiH,
• Da je stariji od 18 godina,
• Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
• Da kandidat nije obuhvaćen članom IX,1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uslovi
• SSS IV stepen, gimnazija - opšti smjer
• poznavanje rada na računaru

IV. Spisak potrebnih dokumenata
Kandidat je dužan uz prijavu, priložiti i kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te sljedeću dokumentaciju:


• Uvjerenje o državljanstvu
• Rodni list
• Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH
• Diploma o završenom stepenu obrazovanja – SSS gimnazija
• Certifikat o poznavanju rada na računaru
• Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo nakon stečene diplome – uvjerenje Zavoda
PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji u kojem je navedena šifra
zanimanja
• potvrda da je prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti po konačnosti rješenja o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika, o čemu će biti posebno obaviješten.
V. Ostale napomene
Prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, odnosno u trajanju utvrđenom članom 97. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tjelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.
O izvršenom izboru za pripravnika kandidat će biti pismeno obavješten
VI. Rok i mjesto za podnošenje prijave
Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Opštine Bosansko Grahovo, odnosno opštinski načelnik, na osnovu liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa, a koju utvrđuje Komisije za izbor.
Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Glas Srpske“ i “Oslobođenje”, te na web stranici Opštine Bosansko Grahovo.
Prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Opština Bosansko Grahovo, Komisija za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, Vojislava Ivetića 2. 80270 Bosansko Grahovo.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Javni oglas za prijem pripravnika u Opštini Bosansko Grahovo– ne otvarati!“
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


OPŠTINSKI NAČELNIK
Đuran Uroš


[ Nazad ]