administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za izbor članova Školskog odbora

7.4.2021

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ GRAHOVO KOJOJ JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj:02-04-521/21
Dana:07.04.2021. godine

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ GRAHOVO KOJOJ JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO

I
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 1 (jedan) člana Školskog odbora Osnovne škole'' Grahovo'' u Bosanskom Grahovu , iz reda osnivača.

II
OPIS POZICIJE
Školski odbor ima položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom škole.
Rad u Školskom odboru je dobrovoljan i besplatan.
Sastav Školskog odbora mora odražavati nacionalni sastav sredine u kojoj škola djeluje.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri godine).
Ravnatelj, pomoćnik ravnatelja i sindikalni čelnici ne mogu biti članovi Školskog odbora.

III
Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

A) OPŠTI USLOVI
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su stariji od 18 godine;
c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i ¸ Hercegovini, (bilo na nivou države ili entiteta) u vremenu od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije;
d) da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX 1. Ustava Bosne i
Hercegovine),
e) da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o
ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH;
f) da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke;
g) da nije član tijela zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa
u tijelima vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 70/08);
h) da nemaju lični financijski interes u organu gdje se kandiduje u
smislu 2. točka 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaciji BiH.

B) POSEBNI USLOVI
• VSS/VŠS (VII/VI), završen fakultet, viša školska sprema ili SSS - IV stepen,
• najmanje jedna godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
• komunikacijske i organizacijske sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje traženih pozicija.
Posebni uslovi predstavljaju i kriterije imenovanja.

Uz prijavu treba dostaviti:
• uvjerenje o državljanstvu,
• kopija diplome,
• uvjerenje o radnom iskustvu, te biografiju, adresu i kontakt telefon,
• ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke A-oglasa pod c),i d), e), f) g) i h)

Komisija za izbor (Komisija za izbor i imenovanje opštine Bosansko Grahovo) koju je imenovalo Opštinsko vijeće, će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima utvrditi rang-listu kandidata i istu dostaviti Opštinskom vijeću u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijem prijava na konačno imenovanje. Povjerenstvo za izbor može od prijavljenih kandidata zatražiti dostavljanje i dodatne dokumentacije. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.
U slučaju kada postoje sumnje da u postupku imenovanja nisu poštovani načela ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba može podnijeti prigovor na imenovanje. Prigovor se podnosi Opštinskom vijeću u roku od 7 dana od donošenja odluke.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.
Prijavu uz tražene dokaze dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Opština Bosansko Grahovo, Ulica Vojislava Ivetića 2. – Komisija za izbor i imenovanje Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, uz naznaku: «Prijava za školski odbor – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ovaj oglas će se objaviti na Web stranici opštine i oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.


OPŠTINSKI NAČELNIK

Uroš Đuran


[ Nazad ]