administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni oglas za izbor članova nadzornog odbora

23.4.2021

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP“VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. BOSANSKO GRAHOVO


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO
OPĆINSKO VIJEĆE
BOSANSKO GRAHOVO
- Javno komunalno preduzeće/poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Bosansko Grahovo
Skupština
Broj:
Datum: 19.04.2021.god

Na osnovu članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 12/03 i 34/03 i 65/13), članka 32. Odluke o osnivanju JKP ''Vodovod i Kanalizacija'' Bosansko Grahovo(''Službeni glasnik općine Bosansko Grahovo'' br.- 4/21 ) , članka __ Statuta JKP“Vodovod i kanalizacija“ Bosansko Grahovo i članka 4. Odluke o o standardima i kriterijima za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik općine Bosansko Grahovo“, broj: 2/20), u Javnom komunalnom poduzeću „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Bosansko Grahovo kojem je osnivač općina Bosansko Grahovo,Skupština društva, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP“VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. BOSANSKO GRAHOVO
I

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 3(tri) člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća/poduzeća „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Bosansko Grahovo.
II
OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor ima položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom društva.
Za rad u Nadzornom odboru isplatiti će se naknada a visina će se regulirati zasebnom odlukom.
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri godine).
Direktor, i sindikalni čelnici ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
III

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

A) OPŠTI USLOVI
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da su stariji od 18 godine;
c) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini Bosne i Hercegovine, (bilo na razini države ili entiteta) u vremenu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
e) da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH;
f) da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke;
g) da nije član tijela zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o
sukobu interesa u tijelima vlasti u FBiH („Službene novine F BiH“ broj 70/08);
h) da nemaju lični financijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u
smislu 2. točka 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federaciji BiH.

B) POSEBNI USLOVI
 VSS/VŠS (VII/VI), završen fakultet, viša školska sprema ili SSS - IV stepen,
 najmanje jedna godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
 komunikacijske i organizacijske sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje traženih pozicija.
Posebni uvjeti predstavljaju i kriterije imenovanja.

Uz prijavu treba dostaviti:
 uvjerenje o državljanstvu,
 kopija diplome,
 uvjerenje o radnom iskustvu, te životopis, adresu i kontakt telefon,
 ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke A-oglasa pod c),i d), e), f) g) i h)

Povjerenstvo za izbor (Komisija za izbor i imenovanje opštine Bosansko Grahovo) koju je imenovalo Opštinsko vijeće, će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima utvrditi rang-listu kandidata i istu dostaviti Skupštini Javnog komunalnog poduzeća „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. B.Grahovo u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijem prijava na konačno imenovanje. Povjerenstvo za izbor može od prijavljenih kandidata zatražiti dostavljanje i dodatne dokumentacije. Podnositelj prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.
U slučaju kada postoje sumnje da u postupku imenovanja nisu poštovani načela ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba može podnijeti prigovor na imenovanje. Prigovor se podnosi Opštinskom vijeću u roku od 7 dana od donošenja odluke.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.
Prijavu uz tražene dokaze dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Opština Bosansko Grahovo, Ulica Vojislava Ivetića 2. – Povjerenstvo za izbor i imenovanje Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, uz naznaku: «Prijava za Nadzorni odbor JKP „VIK“ d.o.o B.Grahovo – ne otvarati».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati
Ovaj oglas će se objaviti na Web stranici opštine i oglasnoj ploči Opštine Bosansko Grahovo.

Predsjednik Skupštine JKP“ViK“ d.o.o B.Grahovo
Krešimir Sarić


[ Nazad ]