administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosansko Grahovo

2.2.2022

Javni natječaj

Na temelju članka 34. i na temelju članka 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, br. 1/14, 5/16 i 1/22), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj
službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
broj: U-13/16) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev
Općine Bosansko Grahovo, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Bosansko Grahovo
01. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
01. Opis poslova: neposredno rukovodi Službom civilne zaštite i u tom pogledu organizira
vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; raspoređuje poslove na državne službenike i
daje im upute o načinu vršenja poslova, prati propise iz oblasti zaštite i sprašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te osigurava blagovremeno, zakonito i
pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Službe; redovno informiše Opštinskog načelnika,
Kantonalnu i Federalnu upravu civilne zaštite o stanju i problemima u vezi vršenja poslova
iz nadležnosti Službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz
nadležnosti Službe; odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem
rukovodioca organa državne službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i
predlaže ocjene za službenike i namještenike Službe; izrađuje godišnji program rada Službe
do kraja kalendarske za narednu godinu i mjesečne planove rada i obezbjeđuje njihovu
realizaciju; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne, kao i analize
mjesečnih planova rada, te druge informativne analize, izvještaje i informacije iz djelokruga
rada Službe; predlaže plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika;
obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga opštinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za
potrebe Opštinskog načelnika i Opštinskog vijeća; obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata
(rješenja, zaključaka i dr.) iz nadležnosti Službe koje donosi Opštinski načelnik; donosi i
potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Službe za koja ga posebnim rješenjem
ovlasti Opštinski načelnik; prisustvuje sjednicama Savjeta opštinskog načelnika Kolegija
opštinskog vijeća, sjednicama Opštinskog vijeća i radnih tijela, kada su na dnevnom redu
materijali iz djelokruga Službe; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne
zajednice, kantonalnim i federalnim organima i institucijama i federalnim organima i
institucijama i drugim pravnim subjektima po pitanjima iz djelokruga rada Službe; organizuje
i koordinira rad Službe za civilnu zaštitu sa drugim općinskim službama, javnim ustanovama
i preduzećima na izradi operativno planske dokumentacije iz nadležnosti Opštine u oblasti
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara; priprema i prati realizaciju programa rada
Službe, kao i programe razvoja sistema zaštite i spašavanja na području Opštine, analizira
stanje i pravi izvještaje; priprema nacrte i prijedloge odgovarajućih odluka, direktiva,
zaključaka, naređenja i drugih akata iz nadležnosti Službe i ista prenosi na štabove mjesnih
zajednica, povjerenike i druge organe rukovođenja situacijama zaštite i spašavanja;
objedinjuje analize i izvještaje o stanju i aktivnostima Službe civilne zaštite u akcijama zaštite
i spašavanja; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli;
predlaže mjere za obezbjeđenje potrebnih MTS-a i opreme za rad Službe civilne zaštite; vrši
analizu planskih dokumenata i aneksa planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja,
odnosno civilne zaštite, donesenih za područje Opštine i u vezi s tim izrađuje informacije o
stanju planskih dokumenata, te inicira njihovo ažuriranje, izradu novih ili izmjene ili dopune
postojećih planskih dokumenata; predlaže smejrnice za izradu planskih dokumenata,
organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu ove dokumentacije, kao i drugih normativnih
akata za koje se ocijeni da trebaju proći postupak javne rasprave, te za iste priprema
program rada na prikupljanju, obradi i izradi istih, odnosno izmjenama i dopunama
postojećih dokumenata; priprema nacrte odluka i smjernice za provođenje planskih
dokumenata Programa razvoja zaštite i spašavanja i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih
i drugih nesreća osnosno zaštite od požara; analizira lokacije na kojima postoji opasnost od
nastanka prirodnih nesreća, te predlaže preventivne mjere intervencije na spriječavanju i
sanaciji istih; učestvuje u izradi prijedloga projekata za sanaciju stanja na lokalitetima
mogućeg nastanka prirodnih nesreća, a naročito na lokalitetima podložnim na kojima se
najčešće pojavljuju prirodne nesreće na području Opštine; analizira, inicira, priprema i
učestvuje u izradi nacrta i prijedloga opštinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe;
priprema, organizuje, učestvuje u provođenju obuke jedinica, štabova i povjerenika civilne
zaštite prema usklađenim nastavnim planovima i programima; priprema, organizuje i
učestvuje u provođenju obuke stanovništva za sprovođenje mjera zaštite i samozaštite,
prema utvrđenim godišnjih programima rada i planovima obuke stanovništva; učestvuje u
izradi planova za izvođenje vježbi struktura civilne zaštite i drugih snaga zaštite i
spašavanja; vrši poslove koji se odnose na prijem, obradu, distribuciju i otpremanje redovnih
i vanrednih izvještaja, informacija i drugih podataka značajnih za zaštitu i spašavanje;
priprema i izrađuje redovne i vanredne izvještaje o stanju na teritoriji Opštine u skladu sa
propisanim uputstvima dostavlja ih nadležnim ustanovama i osobama; izvršava i druge
poslove iz nadležnosti Službe u skladu sa Zakonom, po nalogu Opštinskog načelnika;
pomoćnik načelnika civilne zaštite, za vršenje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je
Opštinskom načelniku.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u tijelu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za natječaj;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
- VSS-VII stepen stručne spreme prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja pravne, ekonomske ili druge društvene struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Služba za postavljenja u organima
državne službe u K-10 Livno, Ul. Gabrijela Jurkića 2, ili na web strani Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-
o-stazu.
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru.
NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim tijelom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu javnog natječaja.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog tijela
mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao
neuredne.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je
odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima
natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.
Nepotpune neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog
natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U K-10
Ul.Gabijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosansko Grahovo sa pozivom na broj: 14-30-8-5/22
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave


[ Nazad ]