administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Opštinska uprava

Press

Javni poziv za zakup zemljišta

17.2.2022

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA

Na temelju Člana 105. tačka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/10 i 6/21), Odluke o uvjetima i kriterijumima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, broj : 01-02-6-1/22 od 24.01.2022.godine, Pravilnika o visini početne zakupnine i visini najviše dozvoljenje ponuđene zakupnine za zakup poloprivrednog zemljišta u vlasništvu države, broj : 08-1-02-1696/22 od 25.01.2022.godine u skladu sa poglavljem IV. tačka 1. Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Opštine Bosansko Grahovo, broj 01-24-440/09 od 26.03.2009.godine ("Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo", broj 04/09 ) i Odluke o davanju predhodne saglasnosti na raspisivanje Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, broj : 01-02-1157/21 od 23.08.2021.godine i Predhodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, broj : 08-02-20-1809/21 od 20.10.2021.godine, Načelnik opštine Bosansko Grahovo o b j a v lj u j e
JAVNI POZIV
za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području Opštine Bosansko Grahovo

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je slijedeće poljoprivredno zemljište na području Opštine Bosansko Grahovo, označeno kao :

Pozicija 1. Katastarska Opština Grahovo I
-Katastarske čestice 36-31. 37-1/1, 40-13, 41-30, 42-57, 43-10, 44-9, 45-61, 46-148, 47-49
upisne u Posjedovni list broj 506 K.O. Grahovo I posjednika Opština Bosansko Grahovo,
u naravi oranica, ukupne površine 113 ha 27 a 45 m².
Pozicija 2. Katastarska Opština Peći
- Više katastarskih čestica upisnih u Posjedovne listove broj 412 i 786 K.O. Peći posjednika
Opština Bosansko Grahovo u naravi livada, ukupne površine 80 ha 44 a 44 m².
Pozicija 3. Katasrarska Opština Crni Lug
a)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/26 vlasništvo države, u naravi oranica, površine
92 ha 50 a upisana u ZK uložak broj 478 K.O. Crni Lug.
b)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/27 vlasništvo države, u naravi livada, površine
208 ha upisana u ZK uložak broj 316 K.O. Crni Lug,
c)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/28 vlasništvo države, u naravi livada, površine
93 ha 04 a upisana u ZK uložak broj 316 K.O. Crni Lug,
- Zemljišno knjižna čestica broj 2815/1 vlasništvo države, u naravi pašnjak, površine
31 ha 26 a upisana u ZK uložak broj 271 K.O. Crni Lug,
d)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/29 vlasništvo države, u naravi livada, površine
63 ha 03 a upisana u ZK uložak broj 316 K.O. Crni Lug,
e)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/30 vlasništvo države, u naravi livada, površine
127 ha 40 a upisana u ZK uložak broj 316 K.O. Crni Lug,
f)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/31 vlasništvo države, u naravi livada, površine
180 ha 30 a upisana u ZK uložak broj 316 K.O. Crni Lug, dijelovi označeni
tablama : T1, T2; T6, T7, T12, T13, T18 i T3b,

g)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/40 vlasništvo države, u naravi oranica, površine
330 ha 80 a upisana u ZK uložak broj 316 K.O. Crni Lug dijelovi označeni tablama :
T4b, T9b, T10b, T15b, T16, T15a, T10a, T9a, T17, T14, T11, T8, T5, T27, T26, T19,
h)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/32 vlasništvo države, u naravi oranica, površine
192 ha 10 a upisana u ZK uložak broj 478 K.O. Crni Lug.
i)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/38 vlasništvo države, u naravi livada (zapušteno
zemljište), površine 150 ha 01 a upisana u ZK uložak broj 478 K.O. Crni Lug.
j)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/39 vlasništvo države, u naravi oranica, površine
49 ha upisana u ZK uložak broj 478 K.O. Crni Lug.
k)- Zemljišno knjižna čestica broj 302/33 vlasništvo države, u naravi oranica, površine
21 ha 60 a upisana u ZK uložak broj 478 K.O. Crni Lug.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Javnog poziva daje se u zakup na period od
10 (deset) godina.

Napomena : Dio predmetnog zemljišta u K.O.Crni Lug podložan je plavljenju. Sve
parcele mogu ponuđači pogledati na licu mjesta prije prijave na javni poziv.

Podaci o lokaciji ovih parcela i kopije katastarskih skica mogu preuzeti u uredu
za katastar Opštine Bosansko Grahovo.

II.Početna cijena zakupa poljoprivrednog zemlljištai najviša dozvoljena cijena zakupa u ovom javnim pozivom je u skladu sa odredbama Pravilnika o visini početne zakupnine i visini najviše dozvoljene ponuđene zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Hercegbosanske župaanije, broj : 08-01-02-1696/22 od 25.01.2022.godine.

Katastarske kulture
poljoprivrednog
zemljišta Početna cijena zakupa
KM/ha Najviša dozvoljena cijena zakupa KM/ha
Oranice koje su uređene ili po svojim prirodnim svojstvima imaju veći proizvodni potencijal 100,00 200,00
Livade
60,00 120,00
Pašnjaci i dr.
40,00 80,00
Zapušteno zemljište-obradivo poljoprivredno zemljište koje je obraslo samoniklim drvenastim višegodišnjim rastinjem 30,00 60,00

III. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo podnošenja ponude na javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države imaju :

a) Fizičke i pravne osobe/lica u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti, a koje su upisane
u registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstva kao porodično/obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo/gazdinstvo ili registrovane kao poljoprivredni obrt - srodna
djelatnost, gospodarsko društvo ili zadruga, za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
b) Fizičke i pravne osobe/lica koja su do dana objave javnog poziva izmirile zakupninu po
osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Hercegbosanske
županije, po ranije sklopljenim ugovorima;
c) Fizičke i pravne osobe/lica, iz tačke a) ovog Člana, koje su izmirile obaveze kod nadležne
porezne uprave F BiH za razdoblje od 01.01. do 31.12. predhodne godine.

IV. USLOVI ZAKUPA

Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja podnesu pismene ponude sa sljedećim sadržajem :
a) Ponuda za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup mora sadržavati :
- Popunjeni obrazac zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta, koji se podnosi na
propisanom obrazcu koji zainteresovani ponuđači mogu prezeti na službenoj stranici
Opštine Bosansko Grahovo /www.bosanskograhovo.ba/ i na šalteru Opštine Bosansko
Grahovo,
- Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih (porodična/obiteljska poljoprivredna
gospodarstva/gazdinstva), sa navedenim datumom upisa i brojem članova
gospodarstva/gazdinstva, ne stariju od 3 (tri) mjeseca,
- Rješenje o registraciji poljoprivrednog obrta-srodne djelatnosti (obrt),
- Rješenje o registraciji ( gospodarska/gazdinska društva i zadruge),
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (obrti, gospodarska/gazdinska društva i zadruge),
- Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti (obrti, gospodarska/gazdinska društva i zadruge),
- Zadružnu reviziju u skladu sa Opštim zakonom o zadrugama BiH ("Službeni glasnik BiH",
broj 18/03 i 55/06), osim ako je zadruga registrovana u zadnje 2 (dvije) godine prije
podnošenja prijave;
- Potvrdu o izmirenim obavezama po ranije sklopljenim ugovorima, izdanu nakon javnog
poziva, od tijela uprave sa kojim su u predhodnom razdoblju sklopili ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Hercegbosanske županije;
- Ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema duga po
osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Hercegbosanske
županije, danu nakon objave javnog poziva;
- Potvrdu nadležne porezne uprave FBiH da nema dospjelih, neizmirenih obaveza za
razdoblje od 01.01. 31.12.2021.godine;
- Ovjerenu kopiju lične karte/osobne iskaznice i potvrdu o prebivalištu (porodična
poljoprivredna gospodarstva/gazdinstva i mladi poljoprivrednici);
- Gospodarski program iz Člana 104 stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( "Narodne
novine HBŽ", broj 2/10 i 6/21) koji sadrži podatke o podnosiocu ponude, opis
gospodarstva/gazdinstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, vrstu i brojno stanje
stočnog fonda upisanog u registar poljoprivrednog gospodarstva/gazdinstva i registar
klijenata u tekućoj godini, tehničko - tehnološke karakteristike gospodarskog programa i
potrebnu mehanizaciju za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i kalkulaciju troškova
prihoda, te potrebnu naznaku kada se radi o ekološkoj proizvodnji.

Podnosilac ponude dokazuje ispunjavanje kriterijuma iz Odluke o uvjetima i kriterijumima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, broj : 01-02-6-1/22 od 24.01.2022.godine, pored naprijed navedene odgovarajuće dokumntacije i sljedećom odgovarajućom dokumentacijom :
a) Broj uslovnih/uvjetnih grla-listom stoke iz Registra poljoprivrednog gospodarstva iz
predhodne godine;
b) Površinu poljoprivrednog zemljišta koju koristi-ovjerenom izjavom, pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću, o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta
uvlasništvu države koje ima u zakupu i kopijom ugovora o zakupu poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države;
c) Predhodne zakupoprimac-kopijom ugovora o zakupu poloprivrednog zemljišta;
d) Sjemensku proizvodnju-rješenjem o upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena
i/ili registar sadnog materijala;
e) Obrazovanje iz oblasti iz poljoprivrede-diplomom ili svjedočanstvom o završenom
obrazovanju iz oblasti poljoprivrede za nositelja i članove porodičnog poljoprivrednog
gospodarstva/gazdinstva, vlasniku obrta ili vlasnika/osnivača gospodarskog društva ili
zadruge ili/i zaposlenika i sa listom osiguranja za zaposlenike izdanom od porezne uprave
FBiH;
f) Pripadnost braniteljskoj populaciji-potvrdom o pripadnosti braniteljskoj populaciji,
izdanom od nadležnog ureda za branitelje.

V. RANGIRANJE PONUDA

Rangiranje ponuda za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup vrši se na temelju prava prvenstva zakupa i to sljedećim redoslijedom :
1. Predhodni zakupoprimci koji su podnijeli ponudu za parcelu/e koju/e su imali u zakupu po
predhodnom sklopljenom ugovoru i ukoliko su izmirili zakupninu po svim ranijim
ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Hercegbosanske županije,
2. Porodična/obiteljska gospodarstva/gazdinstva, poljoprivredni obrti (srodna djelatnost),
gospodarska društva i zadruge, kojima nedostaje površina poljoprivrednog zemljišta u
odnosu na broj uslovnih/uvjetnih grla, koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području
opštine/općine Bosansko Grahovo (prednost vrijedi samo do osiguranja potrebnih površina
uključujući i eventualno dobivene površine kao predhodni zakupoprimac ili po drugom
pravu prvenstva po javnom pozivu).
3. Pravne osobe/lica koja se bave proizvodnjom poljoprivrednog sjemena i/ili sadnog
materijala, a koje imaju sjedište na području opštine/općine gdje se poljoprivredno
zemljište nalazi,
4. Porodična/obiteljske poljoprivredna gospodarstva/gazdinstva i poljoprivredni obrti (srodna
djelatnost) koji imaju prebivalite, odnosno sjedište na području opštine/općine Bosansko
Grahovo, a registrovani su najmanje 3 (tri) godine prije objave javnog poziva,
5. Gospodarska društva i zadruge, koji imaju sjedište na području opštine/općine Bosansko
Grahovo, a koji su registrovani najmanje 3 (tri) godine prije objave javnog poziva,
6. Mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja ponude nisu navršili 41 (četrdeset jednu)
godinu života i koji imaju prebivalište na području opštine/općine Bosansko Grahovo, a
koji su nosioci porodičnog/obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/gazdinstva, vlasnici
obrta ili vlasnici /osnivači gospodarskog društva ili zadruge (minimalno da je jedan
vlasnik/osnivač moladi poljoprivrednik),

7. Porodična/obiteljska poljoprivredna gospodarstva/gazdinstva i poljoprivredni obrti (srodna
djelatnost), koji imaju prebivalište na području opštine/općine Bosansko Grahovo, a
koji su registrovani najmanje 3 (tri) godine prije objave javnog poziva,
8. Gospodarska društva i zadruge, ), koji koji imaju prebivalište na području opštine/općine
Bosansko Grahovo, a koji su registrovani najmanje 3 (tri) godine prije objave javnog
poziva,
9. Ostale fizičke i pravne osobe/lica iz Člana 2. Odluke o uvjetima i kriterijumima dodjele
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, broj : 01-02-6-1/22 od
24.01.2022.godine koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom i imaju
sjedište na području Hercegbosansko županije,
10.Ostale fizičke i pravne osobe/lica iz Člana 2. Odluke o uvjetima i kriterijumima dodjele
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, broj : 01-02-6-1/22 od
24.01.2022.godine koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

UTVRĐIVANJE PREDNOSTI PONUDITELJAU ISTOM REDOSLIJEDU PRAVA PRVENSTVA

U slučaju da je više ponuđača u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje Uslovnim/Uvjetnim grlom (UG) koje se izračunava po kojeficijentima iz Člana 4. Odluke o uvjetima i kriterijumima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, broj : 01-02-6-1/22 od 24.01.2022.godine prema sljedećem redosljijedu :
1.Ponuđač koji raspolaže sa manje površine poljoprivrednog zemljišta u odnosu na broj
uslovnih/uvjetnih grla (1UG/ha),
2.Branitelj koji ima prebivalište na području opštine/grada gdje se poljoprivredno zemljište
nalazi, a koji je nosilac porodičnog/obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva, vlasnik obrta ili
vlasnik/osnivač gospodarskog društva ili zadruge (minimalno da je jedan vlasnik/osnivač,
branitelj,
3.Ponuđač koji ima obrazovanje iz područja poljoprivrede, najmanje SSS:
- porodična/obiteljska poljoprivredna gospodarstva - nosilac i/ili članovi
porodičnog/obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
- poljoprivredni obrt (srodna djelatnost) - vlasnik i/ili uposlenici,
- gospodarska društva ili zadruge - vlasnici/osnivači i/ili uposlenici,
4.Veći broj članova porodičnog/obiteljskog gospodarstva,
5.Ponuđač koji je duže vremena upisan kao porodično/obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
u registru poljoprivrednih gospodarstava ili duže vremena registrovan kao poljoprivredni
obrt - srodna djelatnost, gospodarsko društvo ili zadruga, za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti.

Ponuđač koji ima najpovoljniju ponudu prema naprijed utvrđenom pravu prvenstva, odabrati će se za najpovoljnijeg ponuđača, ako prihvati najvišu postignutu cijenu zakupa po javnom pozivu za predmetnu parcelu.

VI. DOSTAVLJANJE PONUDE, ROKOVI I USLOVI


Pismene ponude sa navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 25.02. 2022.godine do 12.00 h i predaju se Komisiji za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države imenovane od stane Opštinskog načelnika Bosansko Grahovo, putem pošte i prijemne kancelarije na adresu :

Opština Bosansko Grahovo
Komisija za dodjelu poljoprivrednog zemljišta
u zakup u vlasništvu države
Vojislava Ivetića 2
80 270 Bosansko Grahovo
sa naznakom :
"Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvarati".
Ispod naznake navesti poziciju na koju se prijava odnosi na način :
Prijava na poziciju broj ____. Ako se prijava odnosi na na poziciju broj 3, obavezno navesti i podbroj (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k).

Otvaranje ponuda obaviće se dana 25.02.2022.godine sa početkom u 13.00 h u sali za sastanke Opštine Bosansko Grahovo.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o odabiru donosi Opštinski načelnik Bosansko Grahovo uz predhodnu saglasnost Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo i predhodnu saglasnost nadležnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Pri odabiru najpovoljnije ponude primjenjivaće se odredbe Člana 4., Članka 5. i Članka 6. Odluke o uvjetima i kriterijumima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, broj : 01-02-6-1/22 od 24.01.2022.godine.

Ponuđač koji ne dobije traženu poljoprivrednu parcelu, može izabrati drugu slobodnu parcelu.

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponudena Javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u u vlasništvu države Opštinski načelnik Bosansko Grahovo i podnosilac ponude sklopiće ugovor o zakupu.

Sva obavještenja o Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu, finansije i civilnu zaštitu Opštine Bosansko Grahovo ili putem telefona pozivom na broj 034/206-018.


Broj: 02-20-160/22
Bosansko Grahovo, dana 16.02.2022.godineOpštinski načelnik
Bosansko Grahovo
M.P.

Uroš Đuran


[ Nazad ]