Opštinsko vijeće

Opštinsko vijeće

Ime i prezime: Slađana Čeko

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon: 034 / 850 – 109

E-mail: opstina.grahovo@bih.net.ba

Politička stranka: SNSD

 

Ime i prezime: Darko Sarić

Mjesto rođenja: Knin

Datum rođenja: 18.06.1988. godine

Obrazovanje: VŠS

Kontakt telefon: 063 / 869 – 718

E-mail: saricdarko@net.ht

Politička stranka: HDZ BiH

Ime i prezime: 

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon: 

E-mail: 

Politička stranka:

Ime i prezime: Veselin Vujatović

Mjesto rođenja Knin

Datum rođenja 18.06.1983.god.

Obrazovanje VSS

Kontakt telefon

Politička stranka SNS FBiH

 

Ime i prezime: Boško Zivlak

Mjesto rođenja Drvar

Datum rođenja 11.08.1988.god.

Obrazovanje SSS

Kontakt telefon 065 / 472 – 442

Politička stranka SNS FBIH

 

Ime i prezime: Milorad Gligić

Mjesto rođenja Livno

Datum rođenja 03.05.1979.god

Obrazovanje SSS

Kontakt telefon

Politička stranka SNS FBiH

 

Ime i prezime: Nikola Šormaz

Mjesto rođenja Livno

Datum rođenja 09.04.1984.god.

Obrazovanje SSS

Kontakt telefon 066 / 237 – 168

Politička stranka SNS FBiH

 

Ime i prezime: Bikić Jelena

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SNSD Milorad Dodik

 

 

Ime i prezime: Ivetić Milorad

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SNSD Milorad Dodik

 

Ime i prezime: Rosić Ratko

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SNSD Milorad Dodik

 

Ime i prezime: Rudić Zoran

 

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SNSD Milorad Dodik

 

Ime i prezime: Milorad Damjanović

 

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SNS

 

Ime i prezime: Galić Snježana

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SP

 

 

Ime i prezime: Štrbac Borsilav

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka SDS

 

Ime i prezime: Bošković Milan

Mjesto rođenja

Datum rođenja

Obrazovanje

Kontakt telefon

Politička stranka DNS

 

Ime i prezime: Galiot Miodrag

Mjesto rođenja Bosansko Grahovo

Datum rođenja 28.01.1961.god.

Obrazovanje SSS

Kontakt telefon +385915068218

Politička stranka HDZ BiH

Opštinski vijećnik je predstavnik građana u Vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i obavezama propisanim ustavom, zakonom i Statutom.

Vijećnik obavlja svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju savjesno i u interesu građana i opštine.

Vijećnik se u javnom životu treba ponašati na primjeran i moralan način.

U vršenju svoje dužnosti u okviru lokalne samouprave, vijećnik naročito:

– učestvuje u donošenju odluka iz nadležnosti Vijeća i doprinosi kreiranju i provođenju Opštinske politike, kroz izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata,

– pokreće rasprave i daje inicijative za razmatranje i rješavanje pitanja iz nadležnosti Vijeća,

– predlaže donošenje odluka iz nadležnosti Vijeća,

– postavlja vijećnička pitanja o ostvarivanju i zaštiti prava građana u sprovođenju zakona i drugih propisa, te zakonitosti rada i postupanja organa uprave, odnosno institucija koje imaju javna ovlaštenja,

– brine se o ostvarivanju potreba građana, mjesnih zajednica i Opštine.

Vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Vijeću i druga prava za vrijeme vršenja funkcije vijećnika.

Vijećnik ima pravo na naknadu troškova i izgubljene zarade za rad u Vijeću u koliko dostavi dokaze o ostvarivanju naprijed navedenih prava.

Vijećnik ostvaruje pravo na socijalno osiguranje ( zdravstveno i penziono) ukoliko to pravo ne ostvaruje po drugom osnovu.

Članovi stalnih radnih tijela imaju pravo na nakndu za rad u tim tijelima.

Vijećnik uživa imunitet u skladu sa Zakonom.

Vijećnik ima legitimaciju čiji izgled i sadržaj utvrđuje Odlukom Vijeće.

Opštinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i Opštine, koje funkciju vlasti vrši u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Opštine.

Vijeće broji 15 vijećnika.

Izbor vijećnika Vijeća i trajanje njihovog mandata vrši se i utvrđuje na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Vijeće je nadležno da

 

 1. utvrđuje Opštinsku politiku i prati njeno ostvarivanje,
 2. donosi Statut Opštine,
 3. donosi poslovnik o svom radu,
 4. donosi odluke, druge propise i opšte akte,
 5. daje tumačenje propisa i akata Vijeća,
 6. bira, smjenjuje i razrješava Predsjedavajućeg Vijeća i njegove zamjenike, kao i članove radnih tijela Vijeća,
 7. obrazuje stalna i povremena radna tijela i utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način rada (Savjeti, Komisije i dr.),
 8. donosi budžet i usvaja izvještaje o izvršenju budžeta,
 9. donosi propise o opštinskim taksama-pristojbama i porezima i na drugi način osigurava potrebna finansijska sredstva u skladu sa Zakonom,
 10. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je Vijeće nadležno,
 11. osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje djelatnosti od interesa za Opštinu,
 12. raspisuje referendum, javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Opštine,
 13. donosi propise o osnivanju organa uprave i službi, utvrđuje njihovu organizaciju, nadležnost i sastav,
 14. utvrđuje nazive za dijelove naseljenih mjesta,
 15. podnosi inicijativu za davanje naziva i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr.
 16. obrazuje komisiju koja u drugom stepenu rješava po žalbi protiv prvostepenih rješenja opštinskog načelnika donesenih na osnovu ovog statuta ili propisa Vijeća,
 17. vrši izbor vijećnika u sastav Gradskog vijeća,
 18. upravlja imovinom Opštine i odlučuje o njenom sticanju i raspolaganju,
 19. vrši nadzor nad radom organa i službi Opštine, kao i javnih institucija koje osniva, vrši uvid u rad institucija koje svoje funkcije obavljaju na području i za potrebe Opštine i predlaže mjere za unapređenje rada,
 20. donosi odluke o osnivanju i ukidanju mjesnih zajednica i daje saglasnost na pravila mjesne zajednice,
 21. donosi odluke o opštinskim priznanjima i nagradama,
 22. donosi posebnu Odluku o grbu i zastavi i drugim simbolima Opštine,
 23. donosi program rada i izvještaj o radu Vijeća,
 24. donosi odluku o pečatu, njegovom sadržaju i upotrebi,
 25. donosi odluku o radnom vremenu,
 26. donosi odluku o javnom redu i miru,
 27. vrši i druge poslove utvrđene Ustavom, Zakonom, Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Rad Vijeća je javan.

Vijeće može odlučiti da određena pitanja, izuzetno, razmatra bez prisustva javnosti.

Vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja izabranih vijećnika, na način koji je regulisan Poslovnikom Vijeća.
Statut, budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, saglasnost za promjenu granica Opštine i odluku o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Opštine, Vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja izabranih vijećnika.

Vijeće kao svoja stalna radna tijela formira slijedeće komisije:

 

 1. Komisija za Statut i propise,
 2. Komisija za izbor i imenovanja,
 3. Komisija za ravnopravnost polova,
 4. Komisija za budžet , finansije i društveni nadzor
 5. Komisija za mjesne zajednice, NVO i pitanja mladih,
 6. Drugostepena stručna komisija,
 7. Etička komisija,
 8. Komisaja za strateško planiranje razvoja općine,
 9. Općinska izborna komisija

 

Radna tijela Opštinskog vijeća - komisije

Naziv komisije: Komisija za izbor i imenovanja

Predsjednik: Ivetić Milorad

Nadležnosti djelovanja komisije:

 1. a) predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje funkcionera i drugih lica koje bira, odnosno imenuje OV, ako zakonom, Statutom, odlukom OV ili ovim Poslovnikom nije drugačije utvrđeno;
 2. b) sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Opštini, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenja iz nadležnosti OV;
 3. c) predlaže odluku o naknadama za izvršene poslove vijećnicima i spoljnim članovima koji su članovi komisija i drugih radnih tijela;
 4. d) predlaže koeficijente za plate funkcionerima koje bira OV, ukoliko dužnost obavljaju profesionalno u stalnom radnom odnosu;
 5. f) vrši i druge poslove određene zakonom, opštim aktima OV i ovim Poslovnikom.

(1) Komisija za izbor i imenovanja pitanja broji tri člana.

Članovi komisije

Damjanović Milorad Zamjenik predsjedavajućeg

Bikić Jelena Član

Naziv komisije: Komisija za mjesne zajednice ,nevladine organizacije i pitanja mladih

Predsjednik: Rosić Ratko  Predsjednik

Nadležnosti djelovanja komisije:

 1. a) razmatra inicijative za obrazovanje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;
 2. b) utvrđuje prijedog odluke o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedog odluke o ne prihvatanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice;
 3. c) razmatra pitanja postupka obrazovanja mjesnih zajednica;
 4. d) obavlja poslove nadzora nad radom organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unapređenje njihovog rada;
 5. e) predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;
 6. f) predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama;
 7. g) razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene prema opštinskim organima iz mjesnih zajednica te o istim izvještava OV;
 8. h) izvještava OV o učešću vijećnika u radu organa mjesne zajednice u kojoj ima prebivalište;
 9. i) prati saradnju opštine sa drugim opštinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama drugih država i o tome obavještava OV;
 10. j) vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima OV.
 11. k) razmatra prijedloge , primjedbe i inicijative upućene od strane nevladinih organizacija Opštinskim organima ;
 12. l) predlaže raspodjelu budžetskih sredstava nevladinim organizacijama
 13. lj) prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže OV programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti;
 14. m) radi na suzbijanju maloljetničke delikvencije, narkomanije i drugih toksinomanija, te inicira pokretanje projekata i realiziciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima;
 15. n) predlaže programe kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije, sportskih i drugih aktivnosti;
 16. nj) ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi;

(2) Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima broji tri člana

Članovi komisije

Zivlak Boško Član

Čeko Slađana Član

Naziv komisije: Komisija za statutarna pitanja ,poslovnik i propise

Bošković Milan, Predsjednik

Nadležnosti djelovanja komisije:

 1. utvrđuje nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika;
 2. prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje;
 3. razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta sa ustavom i zakonom;
 4. predlaže OV pokretanja postupka za promjenu Statuta i Poslovnika;
 5. razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi OV u pogledu njihove usaglašenosti sa ustavom, zakonom i Statutom;
 6. razmatra inicijative za donošenje odluka i opštih akata OV;
 7. daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra;
 8. razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka ili drugih akata OV i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja;
 9. razmatra opšta akta organizacija i zajednica koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost OV i o tome daje mišljenje i prijedloge OV;
 10. utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa OV;
 11. razmatra i druga pitanja koja se odnose na Statut, Poslovnik i druga akta OV.

Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise broji tri člana.

Članovi komisije

Bilčar Miroslav član

Galić Snježana   član

Naziv komisije: Komisija za budžet ,finansije i društveni nadzor

Predsjednik: Galić Snježana, Predsjednik

Nadležnosti djelovanja komisije:

 

a) prati i razmatra tok rada na izradi nacrta i prijedloga Budžeta Opštine i izvještaje o izvršenju Budžeta;

b) obavlja uvid u ostvarivanje prihoda i rashoda Opštine, prati provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata OV u ovoj oblasti od strane nadležnih službi za upravu;

c) prati i razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od strane korisnika tih sredstava;

d) predlaže OV donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava i ostvarivanje utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda Opštine;

e) prati i razmatra pitanja u vezi sa provođenjem utvrđene politike, izvršavanjem zakona, propisa i drugih akata, raspolaganjem opštinskom imovinom i sredstvima kao i načinom ostvarivanja prava i dužnosti javnih organa, preduzeća, ustanova i institucija nad kojim Opština vrši nadzor;

f) ukazuje na pojave neekonomičnog i neracionalnog upravljanja javnim sredstvima i na zloupotrebe u njihovom korištenju na području Opštine;

g) predlaže OV donošenje mjera zaštite svih oblika vlasništva;

h) predllaže OV donošenje mjera za suzbijanje društveno-štetnih pojava;

i) predlaže OV donošenje mjera s ciljem osiguravanja javnosti i odgovornosti u radu javnih organa, preduzeća, ustanova i institucija nad kojima Opština vrši nadzor;

j) vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima OV.

(2) Komisija za Budžet i finansije broji tri člana.

Članovi komisije

Sarić Darko Član

Čeko Nikola Član

Naziv komisije: Komisija za planiranje razvoja zajednice (CDPC)

Predsjednik: Uroš Makić

Nadležnosti djelovanja komisije

Planiranje razvoja lokalne zajednice u skladu sa strategijom razvoja

Članovi komisije 

 • Milica Šormaz
 • Željka Prša 
 • Marina Kudra 
 • Irma Orsić-Princip 
 • Milojko Gligić
 • Olivera Radlović 
 • Slavko Višekruna
 • Vojka Benić
 • Miroslav Zelić 
 • Perica Tica
 • Krešimir Sarić
 • Miroslav Bilčar
 • Pero Jakšić 

 

Naziv komisije: Komisija za ravnopravnost polova

Predsjednik: Rudić Zoran

Nadležnosti djelovanja komisije:

Nadležnosti utvrđene zakonom

Članovi komisije:

Bikić Jelena, član

Damjanović Milorad, član

Naziv komisije: Drugostepeno žalbeno vijeće

Petar Janković, predsjednik

Nadležnosti djelovanja komisije: 

Drugostepeni predmeti

Članovi komisije: 
Lazar Galić, član

Krešimir Sarić, član