Služba za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Služba za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Opis poslova službe

U Službi se obavljaju sljedeći poslovi i zadaci:

 

  1. izvršava i obezbeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti opštine,
  2. sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovna,
  3. obavlja studijsko analitičke, informaciono- dokumentacione i stručno- operativne poslove iz oblasti za koju je osnovana,
  4. inicira i učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti službe,
  5. prati i rješava u upravnim i stručnim stvarima iz oblasti imovinsko- pravnih odnosa, geodetskih poslova, katastra nekretnina i katastra zemljišta,
  6. prati funkcionisanje komunalnih poslova, realizaciju projekata komunalne infrastrukture,
  7. priprema i predlaže donošenje opštinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova, katastra nekretnina i katastra zemljišta za opštinskog načelnika i opštinsko vijeće, obavlja upravne i druge stručne poslove koje se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno komunalnu djelatnost, prodaju i otkup stanova, komunalnu infrastrukturu i druge poslove koje joj stavi u zadatak opštinsko vijeće i opštinski načelnik,
  8. vrši evidentiranje i procjenu štete na stambenim objektima
  9. vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe MZ iz svoje oblasti
  10. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i propisima opštinskog vjeća i opštinskog načelnika stave u nadležnost službe.

Pomoćnik načelnika / šef službe: Miroslav Bilčar

Telefon i fax: 034/206-019; 034/206-017

E-mail adresa: opstina.grahovo@bih.net.ba