Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

Služba za opštu upravu i socijalnu zaštitu

Opis poslova službe

U službi se obavljaju sledeći poslovi i zadaci :

   
 1. izvršavanje i obezbeđivanje izvršenja Zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti uprave
 2. priprema propisa,opštih akata iz djelokruga opšte uprave koje donosi opštinsko vjeće ili opštinski načelnik
 3. poslovi prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu koje obuhvata : prijem pošte, zavođenje predmeta,otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, rokovnik predmeta, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata,
 4. poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa ,
 5. poslovi iz nadležnosti službe a izvršavaju se u centru za pružanje usluga građanima (CSC), izvršavanje poslova u Centru za pružanje usluga građanima,
 6. poslovi matičnog ureda koji obuhvataju : vođenje matičnih knjiga, rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjene u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o podacima o činjenicama upisanim u matične knjige, provođenje postupaka zaključivanja braka, priznanja očinstva i materinstva, poslove registracije birača, izradu biračkih spiskova,
 7. poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz djelokruga opšte uprave, te upravnim stvarima za koje nije nadležna ni jedna druga služba,
 8. izradu opštih i drugih akata,
 9. vršenje stručnih i administrativno tehničkih poslova za potrebe mjesnih zajednica odnosno njihovih organa i tijela,
 10. obavljanje poslova iz oblasti rada i radnih odnosa, popunjavanje radnih knjižica i vođenje evidencije o izdavanju radnih knjižica, ovjera ugovora o zapošljavanju, raskidi ugovora i dr.
 11. personalni poslovi, organizacija opštinske uprave
 12. statistička istraživanja
 13. praćenje rad i nadzor nad radom javnih ustanova
 14. upravno rješavanje iz oblasti društvenih djelatnosti
 15. poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu iz oblast raseljenih lica, prognanika i izbjeglica – povratnika
 16. poslovi organa starateljstva utvrđeni porodičnim zakonom
 17. poslovi socijalne zaštite
 18. ZOSPI
 19. drugi poslovi koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe

Pomoćnik načelnika (šef službe)

Telefon i fax: 034 / 206-020

E-mail adresa: opstina.grahovo@bih.net.ba