Služba za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu

Opis poslova službe

Obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i obezbeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti opštine u oblasti privrede, poljoprivrede, stočarstva, turizma i drugim oblastima za koje je osnovana,- obavlja studijsko
 2. analitičke i informaciono – dokumentacione poslove i računovodstveno
 3. materijalne poslove u oblastima za koje je osnovana,
 4. analizira, inicira, učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 5. priprema prijedloge opštinskih propisa vezanih za oblasti službe,
 6. prati stanje, preduzima mjere za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj privrede i poljoprivrede te bolju iskorištenost resursa opštine,
 7. učestvuje u realizaciji programa razvoja i predlaže mjere za unaprijeđenje stanja u privredim djelatnostima, posebno u oblasti male privrede – samostalnog privređivanja,
 8. rješava u upravnim stvarima, preduzima upravne i druge mjere za oblasti iz kojih je osnovana,
 9. vodi brigu o prirodnim, privrednim resursima opštine i realizaciji programa za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti,
 10. vodi registre samostalnih privrednika-obrtnika, –
 11. vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje mu stavi u zadatak Opštinsko vjeće i opštinski načelnik,
 12. vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vezane za poslovanje sa bankama, sistem plaćanja i platni promet, investicije koje se finansiraju iz sredstava opštine,
 13. izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,
 14. priprema i provođenje javne rasprave za donošenje budžeta,
 15. izrada periodičnih i godišnjih obračuna,
 16. izrada analitičkih materijala,
 17. vođenje evidencije o ostvarenim prihodima i rashodima,
 18. izrada propisa i akata koje donosi opštinsko vijeće,
 19. drugi poslovi koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost službe,
 20. vrši prikupljanje i obradu statističkih podataka po oblastima iz nadležnosti službe,
 21. vrši inspekcijski nadzor,
 22. obavlja poslove vezane za oblast energetike, vodoprivrede, poljoprivrede,šumarstva i zaštite okoline.

Pomoćnik načelnika / šef službe: Dragiša Kovačević

Telefon i fax: 034 / 206-144

E-mail adresa: opstina.grahovo@bih.net.ba